Metoder
och verktygGenovate Verktygslåda

Metoder och verktyg: Verktygslådan

Människor, organisationer och projekt har olika behov, så en i förväg fastställd process kommer inte att få någon större effekt. Det första steget är därför att fastställa vilken strategi som är bäst i den aktuella situationen. Varje projekt är unikt och varje situation är speciell. Det innebär att du måste anpassa både processen och metoderna efter varje jämställdhets- och mångfaldsprocess som du tar dig an.

Metoder och verktyg

En metod beskrivs i allmänhet som ett systematiskt tillvägagångssätt för att uppnå vissa resultat. Det deltagande tillvägagångssätt som beskrivs i verktygslådan ”Skapa hållbar förändring” inbegriper människor som direkt eller indirekt påverkas av arbetskultur, projekt, design, resultat, produkter, processer, tjänster eller systemet som helhet. Att fokus i verktygslådan ligger på ett deltagande tillvägagångssätt har till syfte att engagera människor, eftersom det är människor som ska genomföra förändringar för att lösa problemen med jämställdhet och mångfald. Betoningen ligger även på människans mångsidighet, eftersom enskilda personer har unika bakgrunder och behov: olika ålder, storlekar, styrkor, kognitiva förmågor, erfarenheter, förväntningar och mål.

Allmän process – specifika metoder

Varje projekt är baserat på den specifika situationen – olika människor med olika behov och förutsättningar och olika förväntningar. Den process som föreslås i verktygslådan innehåller några allmänna, grundläggande steg och faser och några specifika metoder gällande jämställdhet och mångfald. Dessa beprövade metoder hanterar jämställdhets- och mångfaldsfrågor. När du står inför ett nytt projekt kan du använda den allmänna, grundläggande processen och tänka igenom vilka av metoderna och verktygen som passar bäst för ditt specifika projekt och de specifika deltagarna. Ibland behövs alla metoderna och hela processen och ibland behövs bara en enda metod, även vid större projekt.

Verktygslådan beskriver flera olika metoder och verktyg. Beskrivningarna gör att du får en uppfattning om hur de har använts förut, men du kan ändra och testa nya varianter och sätt att strukturera upp metoderna. Picasso lär en gång ha sagt: ”Lär dig reglerna så att du vet när du bryter mot dem”. Det innebär följande: när du använder verktygslådan för första gången kan det vara bra att använda metoden enligt beskrivningen för att verkligen förstå syftet med metoden, innan du börjar testa andra sätt att tillämpa den på.

Deltagande metoder – för hållbar förändring

En metod är en beskrivning av en procedur. Den är inget recept i den meningen att du uppnår vissa garanterade resultat om du följder den slaviskt. Metoderna och verktygen som beskrivs här inbegriper människor och komplexa situationer med olika förutsättningar, relationer och drivkrafter. Det är viktigt att engagera människor, olika människor med olika behov, för att uppnå hållbar förändring. Enligt vår erfarenhet händer det något när en person visar empati för en annan persons upplevelser och perspektiv, och plötsligt går det att åstadkomma en förändring. Kom ihåg att processen är en vägledning, en metod för att genomföra projektet och göra det möjligt för deltagarna att uppnå förändring.

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER