GenusobservationerGenovate Verktygslåda

VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

VARFÖR

Människor är i allmänhet överens om att genus och mångfald är viktiga aspekter, men i den vardagliga interaktionen kan skillnaderna mellan hur vi agerar och reagerar mot kvinnor och män bli ganska uppenbara. Genom att observera dessa skillnader är avsikten att bli mer medveten om hur man ”gör kön” och hur detta kan förändras och omvandlas vid sådan interaktion. När vi har blivit mer genusmedvetna kan vi diskutera hur vi kan förändra beteenden.


Tid
2 h

Människor
1-3 personer

Svårighet
3

Faser
IDENTIFIERA

Skriv ut

HUR

Förbered
Penna, papper

Gör observationer inom det innovationssystem som du undersöker. Det kan till exempel innebära att delta vid möten, specifika organisationsaktiviteter, eller att bara lyssna på och observera hur människor agerar och reagerar i lunchmatsalen. Skriv ner följande frågor/aspekter och för anteckningar under observationen. Viktiga aspekter att observera:

 • Hur ser köns- och mångfaldsfördelningen ut i den observerade gruppen? (dvs. hur många...)
 • Hur ser maktbalansen ut i den observerade gruppen? (dvs. hur är makten fördelad)
 • Vem är representerad i styrelsen, i team och bland intressenter? Vilken balans finns vad gäller kön och mångfald?
 • Vem får representera företaget?
 • Vem representeras på foton och bilder?
 • Vem och vad syns på bilder som används i marknadsföringsmaterial?
 • Vem bestämmer vad samtalet ska handla om och vem motsätter sig?
 • Vem får erkännande och vem får det inte?
 • Vem stödjer vems tankar och idéer och vem gör det inte?
 • Vad är det som inte sägs, men som syns i kroppsspråket?
 • Vad sägs uttryckligen och vad tas för givet?
Reflektera
 • Reflektera över dina observationer efter händelsen. Sammanfatta dina tankar efter händelsen och försök identifiera om det finns ett mönster när det gäller hur kvinnor respektive män agerar och reagerar.
 • Vad lärde vi oss?
 • Finns det ett mönster för hur kvinnor och män agerar och reagerar?
 • Hur kan vi och våra kollegor bidra till en positiv beteendeförändring?

Metoder

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER