World CaféGenovate Verktygslåda

VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

VARFÖR

Verktyget baseras på flera principer om kreativitet, design och innovation:

Kontextuell förståelse, Kreativ miljö, Utforska frågor och Samverkan

Dessa principer presenteras närmare nedan, under stycket ”Hur”.


Tid
3-4 h

Människor
6-xx personer

Svårighet
2

Faser
IDENTIFIERA-DELA

Skriv ut

HUR

Förbered
Pennor, papper, frågor att gå igenom, bord, inspelningsenheter

World Café innebär att man rör sig mellan olika bord och diskuterar frågor och problem och får en chans att utforska olika perspektiv. Det ger både deltagarna och facilitatorerna en bättre förståelse. Nyckeln till en lyckad World Café är att lyssna på viktiga insikter, teman och mönster som deltagarna uttrycker.

Kontextuell förståelse: När du verkligen förstår hur mångfacetterade människorna och situationerna som du utvecklar innovationer för är, samt deras respektive problem, behov, värderingar och önskemål, har du en större chans att uppnå resultat som är innovativa.

Kreativ miljö: World Café är en informell mötesplats som ska vara en kreativ, fri och säker zon. När människor känner att de kan tala fritt utan att bli kritiserade eller förlöjligade kan de bidra till nya innovationer.

Utforska frågor: Kunskap utvecklas genom dialog, dvs. genom att tala, lyssna och ifrågasätta andras kunskap, uppfattningar och erfarenheter. Hitta några frågor eller problem som är viktiga för ditt aktuella sammanhang. Bra frågor stödjer deltagarnas engagemang och vilja att diskutera.

Samverkan: En process där människor känner att de har bidragit (t.ex. att de blev lyssnade på och deltog aktivt) har större chans att uppnå ett lyckat resultat.

 

  • Förbered sessionen genom att utveckla ett antal frågor att utforska, en fråga för varje bord. Det kan vara en jämställdhets- eller mångfaldsfråga som har identifierats vid tidigare analyser eller frågor som rör innovationer i relation till den aktuella intressentgruppen. Varje bord ska ha ett tema, en beskrivning av temat och en fråga som deltagaren ska utforska: Vad skulle vara innovativt ur ett jämställdhets- och mångfaldhetsperspektiv i vår kontext? Vad är jämställdhet och mångfald i vår kontext?
  • Sessionen inleds med att facilitatorn beskriver upplägget. Deltagarna delas upp i grupper på 3–8 personer och varje grupp går till de olika borden i en viss ordning.
  • Deltagarna går till sitt första bord där en facilitator presenterar temat och vilken fråga som ska utforskas. Denne för samtidigt anteckningar eller spelar in samtalet.
  • Efter 15 minuter sammanfattar bordets facilitator samtalet och skickar gruppen vidare till nästa bord.
  • När alla grupper har besökt samtliga bord sammanfattar bordens facilitatorer alla samtal för att dela med sig av alla perspektiv på frågorna. Sammanfattningarna skrivs ner på en whiteboard eller på stora papper.
Reflektera
  • Vad lärde vi oss? Hur kan vi agera utifrån vår nya förståelse?

Metoder

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER