Skapa
hållbar
förändring

Genovate Verktygslåda
En verktygslåda för att integrera jämställdhet och
mångfald i forskning och innovationssystem

Är du…

… facilitator som är bra på jämställdhets- och mångfaldsfrågor?
… processledare som vill ha lättanvända processer, verktyg och metoder för att engagera människor i dessa frågor?

Verktygslådan erbjuder dig en process för att engagera människor i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Metoderna i verktygslådan är enkla att använda, så de kan tillämpas av alla som vill öka sin kunskap och medvetenhet om jämställdhet och mångfald. Verktygslådan är ett hjälpmedel för samarbets- och reflektionsstrategier som främjar medvetenheten om jämställdhet och mångfald, en process som kan bidra till en ny förståelse och nya kunskaper i det praktiska arbetet. Verktygslådan ”Skapa hållbar förändring” hjälper dig att förstå olika människors varierande behov på nya sätt och bidrar samtidigt till innovativa lösningar som uppfyller de behoven, eller som utvecklas av ett forsknings- eller innovationsteam som inbegriper en mängd olika kompetenser och erfarenheter.

... UNIVERSITETSANSTÄLLD SOM:
  • är intresserad av jämställdhets- och mångfaldsfrågor som drivkraft för innovation?
  • värdesätter en icke-hierarkisk ledningsprocess och uppskattar samarbetsstrategier?
... EN DEL AV ETT INNOVATIONSSYSTEM SOM:
  • strävar efter att främja innovationsförmåga genom att inkludera jämställdhets- och mångfaldsfrågor?
  • vill förstå människors behov, erfarenheter och önskemål bättre?
  • vill hitta nya metoder för organiserad utveckling av jämställdhet och mångfald?
... EN PEDAGOG SOM:
  • vill införliva jämställdhets- och mångfaldsfrågor i ditt dagliga arbete och din utbildning?
  • vill lära dig mer om samarbetsmetoder för lärande?
... NÅGON SOM:
  • är intresserad av ledarskap som koncept eller dess praktiska utförande?
  • verkar för att främja program för ledarskapsutveckling?
  • experimenterar med ett reflekterande, samarbetande sätt att hantera problem?
  • bidrar med nya perspektiv till vår förståelse av innovation?
  • engagerar andra i frågor om social förändring och innovation?

01

01 Inledning

Projektet ”Skapa hållbar förändring” omfattar en verktygslåda med processer, metoder och verktyg som kan användas för att tillämpa jämställdhetsarbete inom forskning och innovation: samarbete mellan den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn i så kallade Triple Helix-partnerskap. Genom att undersöka en rad olika fenomen på djupet kan man identifiera olika relationsaspekter. Man kan reflektera kritiskt över dem vid interaktion med deltagare och använda deltagande metoder och verktyg.

Vill du veta mer om Inledning?

Syftet med den här verktygslådan är att erbjuda en lättanvänd uppsättning metoder som uppmuntrar en bred grupp människor att arbeta med jämställdhet och mångfald. För att uppnå detta syfte krävs dock motiverade och engagerade människor som kan föra fram fördelarna med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Läs mer
02

02 Process

Processen för att skapa ett genus- och mångfaldsmedvetet innovationssystem börjar med kontextspecifika identifieringsverktyg, går vidare till att skapa en gemensam förståelse och avslutas med att skapa en åtgärdsplan för förändring. Olika metoder och verktyg kan användas under processen och vissa av dem anges i den här verktygslådan.

Vill du veta mer om Process?

En process är ett koncept som allmänt kan beskrivas som en serie åtgärder som åstadkommer något eller som har för avsikt att leda till ett visst resultat. Det finns många olika processmodeller för olika typer av projekt, men det finns inte en enda modell som garanterar framgång i alla situationer.

Läs mer
03

03 Metoder och Verktyg

Människor, organisationer och projekt har olika behov, så en i förväg fastställd process kommer inte att få någon större effekt. Det första steget är därför att fastställa vilken strategi som är bäst i den aktuella situationen. Varje projekt är unikt och varje situation är speciell. Det innebär att du måste anpassa både processen och metoderna efter varje jämställdhets- och mångfaldsprocess som du tar dig an.

Vill du veta mer om Metoder och Verktyg?

En metod beskrivs i allmänhet som ett systematiskt tillvägagångssätt för att uppnå vissa resultat. Det deltagande tillvägagångssätt som beskrivs i verktygslådan ”Skapa hållbar förändring” inbegriper människor som direkt eller indirekt påverkas av arbetskultur, projekt, design, resultat, produkter, processer, tjänster eller systemet som helhet.

Läs mer
04

04 Berättelser

Det här avsnittet innehåller berättelser om hur man kan arbeta för att skapa hållbar förändring, med hjälp av verktygslådan för jämställdhet och mångfald.

Vill du veta mer om Berättelser?

Den mesta litteraturen och rådgivningen om förändring handlar om att först analysera ett system och därefter rekommendera vilka åtgärder som ska vidtas. Ofta framläggs också tanken att det inte går att förstå en situation utan att försöka förändra den. Det innebär att analysera en situation som en lärandesituation, som kan ge både kunskap och förståelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns något sätt att hantera komplexa situationer som garanterat leder till framgång.

Läs mer

Vad innebär jämställdhets- och mångfaldsfrågor och hur kan man närma sig detta ämne? Hur kan din kunskap om genus och mångfald bidra till forskning och innovationssystem?

I ”Skapa hållbar förändring” svarar vi på dessa frågor och liknande och uppmuntrar människor att lära sig mer om jämställdhet och mångfald inom forskning och innovation. Det här är en verktygslåda för erfarna och nya innovatörer och människor som vill lära sig mer om hur kunskap om genus och mångfald kan leda till mer innovation i deras vardag.

Verktygslådan ”Skapa hållbar förändring” kan användas på olika sätt beroende på gruppens behov och den avsedda målgruppen. Målet är att verktygslådan ska vara tillräckligt allmängiltig för att kunna användas på olika områden och i olika syften. Den är också mycket flexibel och kan därmed komplettera eller fungera som tillägg till flera andra tillvägagångssätt. Det innebär att om du känner till ett annat tillvägagångssätt, kan du lägga till några av de verktyg och metoder som tillhandahålls här. Var därför innovativ när du väljer ut och kombinerar olika metoder och samarbetsparter. Vem vet, kanske några av de mest innovativa resultaten skapas genom de mest oväntade kombinationerna av kompetenser, metoder och tillvägagångssätt.

Här samlar vi in och organiserar de verktyg som har vidareutvecklats och testats av sju universitet inom Genovate-projektet. Processen och metoderna som beskrivs i den här verktygslådan visar hur akademiska institutioner, samhällsinnovatörer, finansiärer, samarbeten för kunskapsöverföring samt förmedlare kan använda olika verktyg för jämställdhet och mångfald. De visar också hur man kan främja en hållbar förändring.

Genovate-projektet syftar till att skapa lika möjligheter för kvinnor och män genom en mer genusmedveten ledning inom forskning och innovationssystem. Ett av de främsta målen med Genovate är att framhålla de sätt på vilka jämställdhet och mångfald gynnar kvaliteten inom forskning och innovation.

Den här verktygslådan uppmuntrar till att utveckla en medvetenhet om jämställdhet och mångfald som främjar samarbete. Den innehåller ett antal olika metoder och verktyg för att utveckla en förståelse för och en kunskap om mångfalds- och jämställdhetskonstruktioner och erbjuder ett sätt att samarbeta genom att dela med sig av och reflektera över sina egna upplevelser.

Genom att ta med både mäns och kvinnors upplevelser, attityder och värderingar tror vi att denna verktygslåda kommer att främja innovativt tänkande och innovativa resultat.

21 april, 2016
GENOVATE-TEAMET