ProcessGenovate Verktygslåda

Processen för att skapa hållbar förändring

Processen för att skapa ett genus- och mångfaldsmedvetet innovationssystem börjar med kontextspecifika identifieringsverktyg, går vidare till att skapa en gemensam förståelse och avslutas med att skapa en åtgärdsplan för förändring. Olika metoder och verktyg kan användas under processen och vissa av dem anges i den här verktygslådan.

Process

En process är ett koncept som allmänt kan beskrivas som en serie åtgärder som åstadkommer något eller som har för avsikt att leda till ett visst resultat. Det finns många olika processmodeller för olika typer av projekt, men det finns inte en enda modell som garanterar framgång i alla situationer.

I dagens samhälle börjar människor förstå att jämställdhet och mångfald i innovationssystem bidrar till kreativitet och som en följd av det även innovation.

Förståelse och kunskap kan bidra till mer relevanta och hållbara resultat under de ingående utredningarna av värderingar, behov och önskemål hos en mångfald av människor. Organisationer som förstår vikten av mångfald och jämställdhet omformar också normer och värderingar, vilket ofta leder till innovation.

Verktygslådan ”Skapa hållbar förändring” erbjuder verktyg och tips som vägledning i en deltagande process för att skapa en medvetenhet om jämställdhet och mångfald. Processen ska helst innefatta alla berörda personer, alla interna och externa intressenter i ett innovationssystem. Intressenterna är experter på sina egna beteenden, värderingar och erfarenheter. De är också experter på hur de ska förändra sig om de ser att jämställdhet och mångfald utgör ett problem inom innovationssystemet. Den här verktygslådan erbjuder inte lösningar och den garanterar inte framgång. Istället erbjuder den tekniker, metoder, verktyg, tips och exempel som kan vägleda dig genom processen. Metoderna kan väljas ut baserat på vad som fungerar bäst i ditt sammanhang och innovationssystem. Processen visar vägen och det är människorna som genomför förändringarna.

Deltagare

Du står troligen inför mycket komplexa utmaningar om du ska ta itu med jämställdhet och mångfald i en organisation eller ett innovationssystem. Liknande situationer och fenomen har troligen också upplevts av andra människor. För att förbereda dig kan du läsa de berättelser som presenteras i den här verktygslådan och hålla utkik efter liknande berättelser, så att du kan lära dig av liknande utmaningar. Det kan ge dig ett försprång i processen. Du har också en större chans att lyckas med att lösa den komplexa och utmanande frågan om genus, mångfald och innovation om du samlar ihop rätt team av människor under processens gång genom att säkerställa legitimitet från ledningen på både högsta nivån och mellannivån. Teamet ska helst utgöras av en kärntrupp på 3–8 personer. Genom att använda sig av quadruple helix-metoden, och genom att avsiktligt blanda kön, kulturer, yrkes- och utbildningsmässiga bakgrunder kommer du att ha en större chans att komma fram till oväntade innovativa lösningar.

Utöver kärntruppen bör du engagera andra personer i seminarier, övningar och sessioner för att identifiera värderingar och attityder och för att dela kunskap och förståelse vad gäller jämställdhet och mångfald inom innovationssystemet. Genom att ha en blandad grupp med deltagare kan du på ett bättre sätt säkerställa en ”genovation”, det vill säga jämställdhet och mångfald som främjar innovation. ”Genovation” kan ses som social innovation.

Reflektion innan handling

Reflektion rekommenderas före, under och efter varje fas, eftersom aktiv och avsiktlig reflektion kan motivera till fortsatta åtgärder och motverka oövertänkta diskriminerande handlingar. Reflektion inbegriper ett aktivt ifrågasättande av kunskap, idéer, tankar, attityder, normer, värderingar, antaganden, konsekvenser och alternativ. I följande översikt över processfasen finns några frågor som uppmuntrar till reflektion.

Faser

FAS 1 IDENTIFIERA

Den första fasen består av att använda sig av metoder för att identifiera diskriminerande handlingar som förhindrar människors innovativa tänkande och möjligheter. Denna identifiering kan vara svår, eftersom den ofta utmanar människors nuvarande beteende och uppfattningar. Av det skälet rekommenderar vi starkt att man använder sig av en facilitator med erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Den gemensamma lärandeprocessen bör också säkerställa att människor känner att de kan dela med sig av sina idéer utan rädsla för kritik.

Reflektion innan handling

 • Vad behöver vi lära oss för att använda verktygslådan för jämställdhet och mångfald? Hur kan vi lära oss det?
 • Hur kan vi lära oss mer om intressenternas behov, problem, utmaningar och spörsmål?

Handlingsmetoder

 • ”Genusappen: en checklista för jämställdhetsintegrering”
 • ”Genusobservationer”
 • ”Genusanalys”

Reflektion efter handling

 • Vad har vi lärt oss om jämställdhet och mångfald inom vårt innovationssystem? Vad förstår vi nu? Vad behöver vi lära oss mer om?
 • Förstår vi behoven, problemen och/eller spörsmålen hos olika intressenter? Har vi glömt någon grupp av intressenter?

 

FAS 2 DELA

Den andra fasen består av att dela med dig av det du har lärt dig till en större grupp inom innovationssystemet för att sprida kunskap. Kunskapsdelningen ska helst inte vara en envägskommunikation av det du lärt dig, utan bör istället vara en gemensam lärandeprocess där man identifierar och analyserar särskilda frågor hos samtliga intressenter.

Reflektion innan handling

 • Vad lärde vi oss under den föregående fasen som är viktigt att dela med sig av till andra?
 • Hur kan vi dela med oss av den här kunskapen som en gemensam lärandeprocess?

Handlingsmetoder

 • ”Värderingsövningar”
 • ”World Café”
 • ”Critical Incident Technique”
 • ”Personas”
 • ”Genusappen: en checklista för jämställdhetsintegrering” för att mäta framsteg

Reflektion efter handling

 • Vad bidrog kunskapsdelningen med till vår kunskap om jämställdhet och mångfald?
 • Deltog alla intressenter i kunskapsdelningen?

 

FAS 3 GENOVATE

Den tredje fasen består av att vidta åtgärder för ”genovation”, det vill säga att utveckla jämställdhets- och mångfaldsmedvetna åtgärder som bidrar till att ändra kulturer, strukturer, beteenden, processer, projekt, engagemang, produkter, tjänster och så vidare. Helst ska samtliga intressenter vara engagerade i denna fas. Som ett resultat får du ett stort antal människor som redan är igång med att ändra sitt tillvägagångssätt inom innovationssystemet.

Reflektion innan handling

 • Vilka av de aspekter som vi lärde oss om i den föregående fasen behöver vi ta itu med?
 • Hur kan vi utveckla en åtgärdsplan för förändring?

Handlingsmetoder

 • ”Åtgärdsplan för förändring”
 • ”Genusappen: en checklista för jämställdhetsintegrering” för att följa upp framsteg och resultat.
 • För mer inspiration: Metoder och verktyg för implementering: Gender & Diversity

Reflektion efter handling

 • Vad vet vi nu om jämställdhet och mångfald inom vårt innovationssystem? Vad förstår vi nu?
 • Hur kan den här kunskapen bidra till framgång inom vårt innovationssystem?