inledning
Genovate Verktygslåda

Projektet ”Skapa hållbar förändring” omfattar en verktygslåda med processer, metoder och verktyg som kan användas för att tillämpa jämställdhetsarbete inom forskning och innovation: samarbete mellan den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn i så kallade Triple Helix-partnerskap. Genom att undersöka en rad olika fenomen på djupet kan man identifiera olika relationsaspekter. Man kan reflektera kritiskt över dem vid interaktion med deltagare och använda deltagande metoder och verktyg.

Främja innovation

Syftet med den här verktygslådan är att erbjuda en lättanvänd uppsättning metoder som uppmuntrar en bred grupp människor att arbeta med jämställdhet och mångfald. För att uppnå detta syfte krävs dock motiverade och engagerade människor som kan föra fram fördelarna med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

I dagens samhälle anser man allmänt att innovation är nyckeln till olika företags och organisationers framgång och även hjärtat i utveckling och tillväxt inom forskning, den akademiska världen, olika regioner och samhället som helhet. Trots detta är det färre kvinnor än män som deltar i, eller bidrar till, traditionella innovationssystem. Orsaken till detta förklaras ofta med att kvinnor är mindre intresserade av innovation än män. Som en kontrast till detta utgår denna verktygslåda från en föreställning om att det inte finns några grundläggande skillnader mellan kvinnors och mäns inställning till eller intresse för innovation. Attityden och intresset beror snarare på vilka som bjuds in och deltar, liksom på att identifiera behov, perspektiv och önskemål bland en mångfald av olika intressenter under innovationsprocessen.

Skapa medvetenhet

Normer och värderingar utgör oftast grunden till att stödja den sociala interaktionen och upprätthålla det civila samhället. Sådana normer och värderingar bidrar dock ibland till att diskriminera människor. Den här verktygslådan hanterar sådan diskriminering genom att skapa en medvetenhet om hur vi uppträder gentemot varandra. Diskriminering blir ofta synlig vid social interaktion, men kan även omfatta hur vi arbetar, organiserar, utformar och skapar själva innovationsprocessen, samt vilka typer av produkter, tjänster, system, lösningar och uppbyggda miljöer som detta leder fram till. För att hantera dessa frågor stödjer verktygslådan arbetet med att skapa en medvetenhet om jämställdhet och mångfald inom forskning och innovationssystem.

Även om verktygslådans huvudsakliga fokus ligger på jämställdhet mellan könen kan dess verktyg tillämpas på alla typer av diskriminering, till exempel diskriminering baserad på etniskt ursprung, religion, funktionshinder, könsidentitet, sexuell läggning och ålder. Det omfattar de sätt som kön interagerar med andra typer av ojämställdhet, vilket kan definieras som intersektionalitet.

Innovation är i sig inte könsbundet eller diskriminerande. Det är människor som skapar normer och värderingar som får oss att bedöma vissa egenskaper på ett visst sätt.

Normkritisk innovation kräver oftast att man reflekterar över sina värderingar och attityder och hur de kan bidra till diskriminering. Det grundläggande syftet med den här verktygslådan är att reflektionen bidrar till innovationsförmåga: innovativa lösningar uppstår ofta när man inspireras av att interagera med nya människor, göra nya saker och skapa idéer baserade på ens reflektioner över nya insikter och perspektiv. Att främja innovation innebär att identifiera förutfattade meningar vad gäller kön (dvs att förstå hur könsbaserade förutfattade meningar fungerar inom forskning och innovationssystem. Det omfattar metoder för samarbetande analys och identifiering samt samarbetsmetoder för att planera och genomföra hållbar förändring. Genom att integrera sådana metoder i forskning och innovationssystem kan vi på ett bättre sätt säkerställa kvaliteten inom innovation.

Interaktivt tillvägagångssätt

Den här verktygslådan baseras på interaktiva och deltagande metoder och processer för att skapa hållbar jämställdhet och mångfald genom reflekterande arbete. Vid forskning behöver man på ett tidigt stadium identifiera problem, utmaningar, behov och önskningar hos människor i en särskild kontext. Att identifiera och sprida en medvetenhet om attityder och värderingar är grunden till att kunna skapa en hållbar förändring. Ett interaktivt tillvägagångssätt kommer inte att identifiera genomsnittliga beteenden och attityder, men det kommer troligen att hjälpa dig att identifiera djupgående behov, önskemål, erfarenheter, attityder och utmaningar hos intressenter inom ett forskning och/eller innovationssystem. Eftersom sådana aspekter kan påverka den innovativa förmågan är de viktiga att ta itu med.

Definitioner och koncept

MÅNGFALD är ett begrepp som omfattar att respektera variation mellan människor. Variationer omfattar kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, socioekonomisk status, fysisk förmåga, ålder, trosuppfattning, politisk uppfattning och i vissa fall andra aspekter som social bakgrund och bostadsregion. Mångfald kan ses som ett verktyg för att uppnå vissa mål, genom att utveckla förståelse och respekt för varandras olikheter och skillnader.

ATT GÖRA KÖN innebär att könskategorier som manligt och kvinnligt är sociala konstruktioner, skapade utifrån normer och förväntningar, i samspel med andra och i samhället i stort. Skapandet av könsroller sker genom medvetna och omedvetna handlingar, interaktioner och relationer mellan kvinnor och män, kvinnor och kvinnor och män och män.

GENUS används ofta för att skilja det socialt och kulturellt konstruerade från den biologiska könstillhörigheten. Genus står alltså för de normer, föreställningar, uttryck och egenskaper ett samhälle tillskriver kvinnor och män. Det kan handla om vad som uppfattas som ”feminina” och ”maskulina” beteenden, produkter och miljöer samt ”feminin” respektive ”maskulin” teknik och kunskap. Dessa attityder går att ändra på och de varierar stort både inom och mellan olika kulturer.

GENUSMEDVETEN INNOVATION avser den kreativa kraften i genusanalys när det gäller att upptäcka nya saker. Utan medvetenhet kan förutfattade meningar och föreställningar om kön och genus leda till missade marknadsmöjligheter.

JÄMSTÄLLDHET innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

GENUSPERSPEKTIV innebär att beakta och uppmärksamma skillnaderna mellan kvinnor och män på ett givet policyområde/i en given aktivitet. Det kan också användas för att förklara strukturer som upprätthåller kategorierna kvinnor och män, och analysera maktrelationer däremellan.

INNOVATION avser utvecklingen av något nytt, icke förväntat, användbart och marknadsmässigt framgångsrikt, som bidrar till nytta för individer, företag och samhälle. Innovation avser att påskynda och förändra det sätt vi uppfattar, utvecklar, producerar, använder och får tillgång till nya produkter, processer och tjänster. Innovation är inte bara nyckeln till att skapa fler jobb, ett grönare samhälle och en bättre livskvalitet, utan även till att upprätthålla vår konkurrenskraft på den globala marknaden.

INNOVATIONSSYSTEM avser tanken att innovation på globala marknader skapar nya krav på policyer och strategier. Innovationsprocesserna är i allt högre grad inbyggda i normal social och ekonomisk verksamhet. Källan till innovation är innovationssystemet – olika nätverk av aktörer som omfattar bland annat representanter från företag, universitet, offentlig sektor och användare. Förmågan att interagera inom dessa närverk blir en avgörande framgångsfaktor för att främja den innovativa förmågan.

INTERAKTIV FORSKNING avser en gemensam lärandeprocess där deltagare och forskare deltar under hela processen. Deltagarna har en viktig roll i det analytiska arbetet. Ambitionen är att utföra forskningen ”med” deltagarna, snarare än ”på” deltagarna.

INTERSEKTIONALITET syftar på det sätt som genus interagerar med andra typer av ojämställdhet och skapar nya och olika former av ojämställdhet. Detta kan vara strukturellt. Det innebär att de människor som upplever konkret diskriminering eller är ekonomiskt, politiskt eller socialt missgynnade befinner sig i skärningspunkten mellan flera konkreta typer av ojämställdhet. Intersektionaliteten kan också vara politisk, genom att ojämställdhetens effekter beror på politiska strategier hos olika institutioner, organisationer och samhällsrörelser. Därför kan åtgärder som leder till en typ av konkret ojämställdhet påverka andra typer av ojämställdhet. Ett exempel är att främjandet av jämställdhet mellan könen i sin tur kan leda till diskriminering av kvinnor i minoritetsgrupper, invandrare, äldre eller homosexuella.

NORMKRITISK INNOVATION innebär att utmana det normativa tänkandet vad gäller jämställdhet och mångfald. Tanken är att en större öppenhet inför jämställdhet och mångfald främjar förmågan till innovation.

QUADRUPLE HELIX syftar på när den offentliga sektorn, näringslivet, den akademiska världen och det civila samhället samarbetar för att bygga en framtid och driva på strukturella förändringar på ett mer omfattande sätt än vad en enskild organisation eller person kan göra.

REFLEKTION är en av grundbultarna i reflekterande praktiker och jämställdhetsintegration. I dagens informations- och kunskapssamhälle måste människor reflektera över vilka villkor som möjliggör social interaktion och kunskapsutveckling och lära sig hur de kan förbättra sina rutiner.

SOCIAL INNOVATION syftar på nya idéer som riktar in sig på angelägna behov som tidigare inte har uppfyllts. Sociala innovationer är alltså innovationer som är sociala både i syfte och metod. Sociala innovationer är nya idéer (produkter, tjänster och modeller) som på både uppfyller sociala behov (på ett mer effektivt sätt är andra alternativ) och skapar nya sociala relationer eller samarbeten.

INTRESSENTER är alla grupper av människor och alla individer som kan påverka eller påverkas av att organisationens mål uppnås.

INTRESSENTENGAGEMANG avser innovationsdeltagare och -intressenter som är jämlika parter. I innovationen ingår en dimension av jämställdhet och mångfald vad gäller forskning och beslutsfattande organ. Orsaken till intressentengagemang är att innovationerna då skapas i ett ömsesidigt, nära och frekvent samspel mellan olika institutioner och företag. Resultatet påverkas inte av antalet deltagare, utan av det sätt som de interagerar på och hur de skapar relationer, ett villkor som ger deltagarna tillgång till varandras nätverk.

HÅLLBAR FÖRÄNDRING syftar på ett samarbete på lika villkor mellan intressenter för att uppnå hållbar förändring och därmed en kraftfull social kunskap. Forskningsprocessen där deltagarna och forskarna arbetar på mer lika villkor är en metod och ett tillvägagångssätt som innebär en större möjlighet att uppnå hållbar utveckling och förändring.

TRIPLE HELIX syftar på det sätt som den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn samarbetar för att uppmuntra innovation och ekonomisk utveckling. Denna trepartsrelation skapar nya institutionella och sociala format för framställning, överföring och tillämpning av kunskap, särskilt i fråga om innovation och ekonomisk utveckling.