PersonasGenovate Verktygslåda

VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

VARFÖR

Persona-metoden kan användas för att få deltagarna att fokusera på exempelvis genusupplevelser, för att inte exponera en särskild person inom en arbetsgrupp eller för att exponera deltagarna för underförstådda jämställdhetsproblem.


Tid
2-40 h

Människor
2-7 personer

Svårighet
3

Faser
IDENTIFIERA-DELA

Skriv ut

HUR

Förbered
Pennor, papper

Följande beskrivning är en djupdykning i Persona-verktyget, som består av att samla in material via olika källor för att utveckla olika personas. Ett annat tillvägagångssätt är att en facilitator samlar in materialet i förväg för att sedan använda det under en workshop på två eller tre timmar i en arbetsgrupp.

  • Kartlägg sammanhanget för att få reda på olika erfarenheter och uppfattningar i en särskild arbetsgrupp genom intervjuer, observationer och genusanalys.
  • Sätt materialet i sitt sammanhang. Att arbeta med Persona-metoden innebär att fokusera på en särskild grupp människor i ett särskilt sammanhang. Vad gör människor som är specifikt för det här sammanhanget, i särskilda situationer, etc? Utforska betydelse och symbolism. Utforska handlingar och interaktioner. Betrakta, lyssna och ställ frågor för att lära dig det särskilda språk, den arbetsplatskultur, de könskonstruktioner, de normer och de perspektiv som används.
  • Sök efter mönster. Beskriv särskilda situationer, positiva och negativa händelser, likheter och problem med materialet som karakteriseringar. Bekräfta din analys, se till att andra kan följa med i argumentationen för varje karaktär.
  • Skapa personas. Lägg till personliga detaljer till varje karaktär: ge dem ett namn, arbetslivserfarenhet, en attityd och värderingar till det särskilda sammanhanget. Antyd bakgrund, erfarenheter och så vidare.
  • Skapa olika scenarion. Gör karaktärerna minnesvärda genom att skapa ett engagerande scenario. Ett scenario är en berättelse på en viss plats eller en viss aktivitet där karaktären agerar. Presentera särskilda problem som citat från forskningsmaterialet.
  • Byt kön på karaktärerna, utan att ändra något annat i karaktärens beskrivning. Byt kulturell bakgrund, etniskt ursprung, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder och reflektera över vilka underförstådda normer som väcks till liv.
  • Presentera karaktärerna inom arbetsteamet och diskutera hur köns- och mångfaldsaspekter påverkar hur man uppfattar karaktären och vad det säger om arbetsplatsens kultur, normer osv.
Reflektera

Persona-metoden är ett praktiskt samarbetsverktyg för diskussion och reflektion. Den ska inte vara en affisch på en vägg, eftersom det kan motverka syftet med att använda Persona-metoden och istället bidra till stereotyper vad gäller kön och mångfald. Presentera personan och all information bakom beskrivningen för alla intressenter och använd följande frågor för att uppmuntra till diskussion:

  • Vad lärde vi oss?
  • Vilka stereotypa beteenden vad gäller genus och mångfald kan identifieras genom att byta ut personans egenskaper?
  • Hur kan vi agera utifrån vår nya förståelse?

Metoder

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER