Critical Incident TechniqueGenovate Verktygslåda

VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

VARFÖR

CIT-metoden identifierar mänskligt beteende som antingen är könsneutralt eller könsstereotypt för att göra människor mer medvetna om hur olika beteenden kan påverka andra människor och vilken roll de spelar i en särskild situation, antingen genom att bidra aktivt, eller genom att inte agera alls.


Tid
2-4 h

Människor
1-7 personer

Svårighet
3

Faser
IDENTIFIERA-DELA

Skriv ut

HUR

Förbered
Pennor, papper
 1. Be deltagarna att tänka på olika händelser, utan att tänka på hur viktiga de uppfattas, händelser som varit avgörande på antingen ett negativt eller ett positivt sätt vad gäller jämställdhet. Det viktiga är att händelserna på något sätt var avgörande för deltagarnas upplevelser.
 2. Be dem att först skriva ner hur de minns händelsen, baserat på frågorna och låt dem sedan dela med sig av sina historier till de andra deltagarna. Om det är svårt för gruppmedlemmarna att dela med sig av sina historier kan facilitatorn samla in det som de har skrivit ner och läsa upp historierna utan att identifiera skribenten.
 • Beskriv en avgörande händelse som du har upplevt och som på ett positivt sätt rör jämställdhet.
 • Hur fick den dig att känna dig?
 • Beskriv en avgörande händelse som på ett negativt sätt rör jämställdhet.
 • Hur fick den dig att känna dig?
 • Vilka var med vid händelsen?
 • Vad gjorde de? Hur agerade eller reagerade de?
 • Hur hade du velat att var och en av de inblandade personerna skulle ha agerat?
 • Vad skulle du vilja att de skulle göra mer av, mindre av och på ett annat sätt i framtida situationer?
 • Diskutera de olika upplevelserna som har framförts, hur de positiva händelserna kan fås att inträffa oftare och hur de negativa händelserna kan undvikas eller hanteras på ett annat sätt av samtliga inblandade.
Reflektera
 • Vad lärde vi oss?
 • Hur kan vi utveckla vårt beteende baserat på de beskrivna händelserna?
 • Hur kan vi bidra till en positiv beteendeförändring?

Metoder

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER