Åtgärdsplan för förändringGenovate Verktygslåda

VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

VARFÖR

En åtgärdsplan visar alla intressenter att du är redo att gå vidare från ord till handling. Den säkerställer att inga detaljer eller intressenter förbises och hjälper dig att förstå vad som är möjligt och vad som inte är möjligt utan extra resurser. Den ökar också möjligheten att människor gör det som behöver göras.


Tid
X h

Människor
X personer

Svårighet
2

Faser
GENOVATE

Skriv ut

HUR

Förbered
 • Bjud in dem som arbetar inom innovationssystemet till åtgärdsplaneringsgruppen. Det kan till exempel vara inflytelserika personer, intressenter som är direkt berörda av problemen, inflytelserika personer utanför innovationssystemet, människor som är intresserade av problemen och nykomlingar i innovationssystemet. Se till att din åtgärdsplaneringsgrupp är så mångfacetterad och inkluderande som möjligt. Gruppen bör till största delen bestå av de människor som berörs mest av åtgärderna och de människor som har störst möjlighet att vidta åtgärder för att åtgärda problemen.
 • Presentera dina resultat och intryck från att arbeta med verktygslådan ”Skapa hållbar förändring”. Använd till exempel Persona-metoden för att säkerställa att ingen enskild persons problem går att identifiera.
 • Diskutera vilka åtgärder som behövs för att ändra identifierade problem eller områden med ett 1-, 5- och 10-årsperspektiv. Be deltagarna skriva ner tre åtgärder (1-, 5- och 10-årsperspektiv) på post-it-lappar och presentera sina föreslagna åtgärder. Skriv samtidigt ner alla föreslagna åtgärder på en whiteboard eller ett stort papper.
 • Diskutera konsekvenser: Vad kommer dessa åtgärder att bidra till? Är de tillräckliga för att bidra till att omforma normer och värderingar?
 • Diskutera ansvar: Vem kommer att utföra dem? Vem ska informeras för att säkerställa vikten?
 • Rösta: Vilka förslag ska vi agera på? Se till att inget intressentproblem eller -område förbises.
 • Diskutera tid: När ska varje åtgärd genomföras och hur länge ska varje åtgärd pågå? Vad bör vi kunna se som resultat?
 • Diskutera resurser: Vad finns det för resurser för att genomföra ändringarna, inklusive experter som kan anlitas som projektledare eller facilitatorer?
 • Diskutera kommunikation: Vem ska veta vad och när?

Efteråt:

 • Granska den färdigställda åtgärdsplanen för att se om några intressentproblem eller -områden har förbisetts. Se till att åtgärdsplanen gör att du kan slutföra uppdraget för jämställdhet och mångfald.
 • Fullfölj och följ upp. Se till att alla informeras om varje åtgärds status.
 • Fira varje framsteg. Att fira håller uppe engagemanget och intresset för arbetet.
Reflektera
 • Hur ligger vi till? Gör vi det vi sade att vi skulle göra?
 • Främjar åtgärderna vårt arbete?

Metoder

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER