VärderingsövningarGenovate Verktygslåda

VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

VARFÖR

Värderingsövningar exponerar våra normer och värderingar och är samtidigt ett tillfälle som uppmuntrar människor att både granska och förändra sitt beteende och sina attityder.


Tid
3–4 timmar

Människor
5–20 personer

Svårighet
3

Faser
IDENTIFIERA-DELA

Skriv ut

HUR

Förbered
Påståenden och alternativ

Börja med att berätta för alla deltagarna att den här övningen är helt öppen och att alla kan dela med sig av sina tankar och värderingar utan att bli kritiserade. Tanken är att exponera värderingar och ändra attityder och beteenden. Förbered ett stort rum där deltagarna kan röra sig.

Börja med alla deltagarna i mitten av rummet och berätta för dem att rummets hörn representerar olika alternativ för varje påstående som ni kommer att arbeta med.

  • Facilitatorn säger ett påstående, beskriver de olika alternativen och berättar vilket hörn som representerar vilket alternativ.
  • Deltagarna går till det hörn som de tycker att de kan relatera till mest.
  • Facilitatorn ber deltagarna att förklara vad som fick dem att välja det aktuella hörnet: * ”Vad fick dig att välja det hörnet?” * ”Hur kan det här alternativet relateras till ditt arbete/ditt liv?” * ”Vilka konsekvenser leder det här alternativet till i ett större perspektiv?” * Ställ frågorna flera gånger för att få deltagarna att verkligen granska sina värderingar och deras konsekvenser.
  • Om deltagarna vill byta hörn efter att ha lyssnat till andra deltagares förklaringar till varför de har valt ett hörn, är det fritt fram att göra så. Exempel på påståenden och alternativ: Vi är jämställda... * Hörn 1... inom arbetslivet. * Hörn 2... hemma och i personliga relationer mellan kvinnor och män. * Hörn 3... inom politiken. * Hörn 4... öppet hörn. Deltagare som inte håller med om något av alternativen (men fortfarande vill framföra sin åsikt). Skillnader mellan könen bör bevaras, eftersom... * Hörn 1... livet blir mer spännande om kvinnor och män inte är jämställda. * Hörn 2... män kan hjälpa till vid tekniska problem och kvinnor kan hjälpa till vid känslomässiga problem. * Hörn 3... män och kvinnor är i grunden olika. * Hörn 4... öppet hörn. Kvinnor deltar inte lika mycket i forskning och innovationssystem som män, eftersom... * Hörn 1... de är inte intresserade av teknik. * Hörn 2... de är intresserade av andra typer av innovationer, inte tekniska. * Hörn 3... de inte vill arbeta dubbelt så hårt för att visa sig värdiga. * Hörn 4... öppet hörn.
Reflektera
  • Vad lärde vi oss?
  • Hur kan vi och våra kollegor bidra till en positiv förändring av attityder och beteenden baserat på detta?

Metoder

Genusappen

x h xx personer
VAD

Det här är ett verktyg för jämställdhetsintegrering som har skapats genom ett samarbete mellan två universitet och några intressenter inom näringslivet, en checklista för jämställdhetsintegrering. Verktyget har utformats för att göra det enklare att införa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projekt och annan verksamhet. Appen innehåller en checklista över praktisk jämställdhetsintegrering i projekt eller annan verksamhet.

LÄS MER

Genusobservationer

2 h 1-3 personer
VAD

Genusobservationer är ett verktyg där man utforskar och belyser skillnader i hur kvinnor och män agerar och reagerar vid vardaglig interaktion.

LÄS MER

Genusanalys

2-40 h 1-5 personer
VAD

Trots en växande medvetenhet om ojämställdhet mellan könen finns det fortfarande gamla strukturer och rutiner inom exempelvis innovationssystem. Av den anledningen föreslog Acker att man skulle analysera genussystem i relation till strukturer, interaktioner, symboler och identiteter.

LÄS MER

Värderingsövningar

3–4 timmar 5–20 personer
VAD

Värderingsövningar är ett verktyg som uppmuntrar till diskussion kring dina, ditt teams, din organisations och samhällets värderingar. Övningarna kan vara ett bra sätt att inleda ett seminarium eller en session på, som ett sätt att ”bryta isen” och stimulera nytänkande. Övningarna kan varieras på många olika sätt beroende på vilka frågor som tas upp, vilka påståenden som är viktiga att utreda och vilken tidigare kunskap och uppfattning deltagarna har.

LÄS MER

World Café

3-4 h 6-xx personer
VAD

World Café är ett verktyg som bjuder in intressenter och andra parter att titta närmare på frågor och problem.

LÄS MER

Critical Incident Technique

2-4 h 1-7 personer
VAD

Critical Incident Technique (CIT) utvecklades av Flanagan år 1954 och är ursprungligen en teknik för att samla in observationer om mänskligt beteende för att identifiera en särskild händelse som på något sätt har varit avgörande, antingen på ett positivt eller ett negativt sätt. Den här tekniken kan användas vid intervjuer, i fokusgrupper eller under workshops i en arbetsgrupp.

LÄS MER

Personas

2-40 h 2-7 personer
VAD

Personas är fiktiva beskrivningar av karaktärer vars mål, känslor, uppfattningar, erfarenheter etc. är relevanta för den arbetsgrupp som den har utformats för. Det är en ofta tillämpad designmetod för att få designteamet att betona användarupplevelser.

LÄS MER

Åtgärdsplan för förändring

X h X personer
VAD

En åtgärdsplan hjälper oss att gå från vision till verklighet. Den beskriver hur teamet ska använda sin kunskap, sina strategier och kompetenser för att nå målet: ett jämställdhets- och mångfaldsmedvetet innovationssystem. En åtgärdsplan består av ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

LÄS MER