Berättelse 3Genovate Verktygslåda

Berättelse 3

Skapa hållbar förändring genom deltagande design

Den här berättelsen handlar om att utmana obalansen mellan kvinnor och män inom vissa innovationssystem och arbetsområden och varför så få unga lockas av vissa arbeten, kort sagt: behovet av att tänka igenom bakomliggande orsaker och skapa hållbar förändring.

UTMANING

Obalans mellan kvinnor och män inom vissa innovationssystem och på vissa arbetsområden. Få ungdomar lockas av vissa arbeten. Behov av att tänka igenom bakomliggande orsaker till ojämställdhet och obalans.

AKTÖRER

Ledningsrepresentanter, anställda, fackföreningar, ungdomar

METODER/VERKTYG

Genusanalys, Critical Incident Technique, Personas, Framtidsworkshops, Åtgärdsplan för förändring

BERÄTTELSE

Den här berättelsen handlar om att åtgärda ojämställdhet och obalansen mellan kvinnor och män genom att ta itu med problemen på nya sätt. Idén var att utveckla en framtidsvision av hur saker borde vara: hur arbete skulle kunna struktureras på andra sätt, hur idealiska arbetsteam kan sättas ihop på nya sätt och hur människor kan samarbeta med varandra inom innovationssystem på andra sätt jämfört med innan. Tillvägagångssättet är annorlunda eftersom partnerna bjöds in som deltagare i designprocessen. Parterna omfattade både personer från det arbetsområde som berättelsen handlar om och parter som inte tillhörde arbetsområdet, i synnerhet underrepresenterade grupper som kvinnor och ungdomar.

Tillvägagångssättet var ”designlab”: olika mindre, utforskande designprocesser som engagerar helt vanliga människor i att utveckla framtidsscenarier och innovativa alternativa lösningar för positiv förändring (se Wikberg Nilsson, 2012). Hela arbetet genomfördes i tre delvis parallella steg av förberedelse och inspiration, gemensamt utforskande och skapande av alternativa lösningar.

Samarbetet genomfördes med olika parter, varav en grupp bestod enbart av kvinnor och en annan enbart av ungdomar för att adressera ojämlikhet och obalans i det specifika arbetsområdet. Det första steget innebar en kartläggning av arbetsområdet med stöd av olika verktyg som intervjuer, observationer, genusanalys och critical incident technique (CIT). Gruppen med anställda använde CIT och utforskade situationer som de upplevde som negativa inom sitt arbete. Gruppen med ungdomar utvecklade framtidsscenarier som tillämpades i aktiviteter med andra projektaktörer för att utmana och till och med provocera den rådande normen.

Förberedelse- och inspirationsfasen ledde till utveckling av personas, fiktiva karaktärer som gestaltar verkliga personers situation och upplevelser, vilka användes i de efterföljande aktiviteterna. Det andra steget omfattade framtidsworkshops med ett antal aktörer som på ett eller annat sätt hade intresse av det aktuella innovationssystemets framtid. Metoden omfattade att kritiskt analysera den nuvarande situationen genom att använda sig av ungdomarnas framtidsscenarier som ett sätt att utmana rådande normer, samt förändra tankesätt med hjälp av verktyget personas. I projektets sista fas utvecklade en grupp bestående enbart av kvinnor: chefer, medarbetarrepresentanter, arkitekter, designers och studenter, en framtidsvision och handlingsplan för förändring.

RESULTAT

  • Jämställdhet och mångfald, inte som en annan dimension, utan som en drivkraft för kreativt samarbete och för att skapa hållbar förändring
  • En ökad förståelse för fördelarna med könsbalanserade arbetsteam, inkluderande kommunikation och inkluderande deltagarmedverkan
  • Når en större publik genom deltagande design

Andra berättelser

Berättelse 1

Skapa värde och uppnå genusmedvetenhet

Den här berättelsen illustrerar ett sätt att arbeta för att skapa hållbar förändring med hjälp av några av metoderna i verktygslådan.

LÄS MER

Berättelse 2

Implementering av genusmedveten rekryterings- och befordringsprocess

Den här berättelsen handlar om ett projekt som omfattar hållbarhetsaspekten vid genusmedvetna rekryterings- och befordringsprocesser i den akademiska världen.

LÄS MER

Berättelse 3

Skapa hållbar förändring genom deltagande design

Den här berättelsen handlar om att utmana obalansen mellan kvinnor och män inom vissa innovationssystem och arbetsområden och varför så få unga lockas av vissa arbeten, kort sagt: behovet av att tänka igenom bakomliggande orsaker och skapa hållbar förändring.

LÄS MER