Berättelse 2Genovate Verktygslåda

Berättelse 2

Implementering av genusmedveten rekryterings- och befordringsprocess

Den här berättelsen handlar om ett projekt som omfattar hållbarhetsaspekten vid genusmedvetna rekryterings- och befordringsprocesser i den akademiska världen.

UTMANING

Att öka hållbarheten hos genusmedvetna rekryterings- och befordringsprocesser i den akademiska världen

AKTÖRER

Personalavdelningen (HR), universitetsledningen, akademisk personal samt genusforskare

METODER/VERKTYG

Genusobservationer, värderingsövningar, seminarier, t.ex. World Café, Personas

BERÄTTELSE

Det här fallet har två faser. Genusforskare inledde den första fasen genom forskningsprojektet ”Genusmedveten och hållbar rekrytering”. Projektet anammade ett interaktivt tillvägagångssätt där den dåvarande rekryteringsprocessen sågs som ett innovationssystem med deltagare från personalavdelningen, universitetsledningen, akademisk personal, anställningsnämnder och rekryteringsgrupper. Nyckelaktörerna från personalavdelningen gav ytterligare information, underströk problem och bidrog med åsikter om möjliga åtgärder. Behovet av ytterligare stöd för att ändra förutfattade könsstrukturer och tankesätt diskuterades och analyserades tillsammans med personalavdelningen.

Ett av projektets resultat är en checklista som utformats som ”hållplatser”. Hållplatsmetaforen syftar på tidpunkter där vi stannar till och uppmärksammar viktiga steg i rekryteringsprocessen som kräver reflektion och som vi behöver diskutera, utveckla och förbättra för att skapa en mer genusmedveten process.

Den andra fasen är en implementeringsfas. Personalavdelningen implementerar nu en genusmedveten och hållbar rekryteringsprocess med hjälp av ”hållplatskonceptet”. Det finns två typer av könsklyftor på det här universitetet: den vertikala könssegregeringen (få kvinnor är professorer) och en horisontell segregering mellan forskningsfält och utbildning (det finns mycket få kvinnor inom IKT och på vissa teknikområden).
Vid det här laget har personalavdelningen förbättrat riktlinjerna och stöddokumenten för rekrytering och befordring där man utgår från jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Personalavdelningen har också skapat ett system för kvalitetssäkring och uppföljning med universitetets nuvarande anställningsnämnder och rekryteringsgrupper för att främja strukturell och hållbar förändring.

Ett betydande resultat är att det aktuella universitetet har slutat att se kvinnor som både ett problem och en lösning på det låga antalet professorer som är kvinnor. Universitetet har istället utformat åtgärder för att inkludera både kvinnor och män i förändringsarbetet.

RESULTAT

  • Gemensam lärandeprocess med nyckelaktörer och genusforskare
  • ”Hållplatskoncept”
  • Riktlinjerna för rekrytering och stöddokument har reviderats av personalavdelningen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
  • Ett uppföljningssystem med schemalagda möten för kvalitetssäkring
  • Uppmärksamhet utifrån, från lokala, nationella och europeiska organisationer som stärker förändringsprocessen

Andra berättelser

Berättelse 1

Skapa värde och uppnå genusmedvetenhet

Den här berättelsen illustrerar ett sätt att arbeta för att skapa hållbar förändring med hjälp av några av metoderna i verktygslådan.

LÄS MER

Berättelse 2

Implementering av genusmedveten rekryterings- och befordringsprocess

Den här berättelsen handlar om ett projekt som omfattar hållbarhetsaspekten vid genusmedvetna rekryterings- och befordringsprocesser i den akademiska världen.

LÄS MER

Berättelse 3

Skapa hållbar förändring genom deltagande design

Den här berättelsen handlar om att utmana obalansen mellan kvinnor och män inom vissa innovationssystem och arbetsområden och varför så få unga lockas av vissa arbeten, kort sagt: behovet av att tänka igenom bakomliggande orsaker och skapa hållbar förändring.

LÄS MER