Berättelse 1Genovate Verktygslåda

Berättelse 1

Skapa värde och uppnå genusmedvetenhet

Den här berättelsen illustrerar ett sätt att arbeta för att skapa hållbar förändring med hjälp av några av metoderna i verktygslådan.

UTMANING

Att integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom området fjärrvärme och fjärrkyla.

AKTÖRER

Ett mansdominerat konsortium med projektparter från olika akademiska områden och företag i Grekland, Indien, Spanien, Sverige och Tyskland.

METODER/VERKTYG

Genusappen, genusobservationer, värderingsövningar, Personas

BERÄTTELSE

Projektet bidrar till nästa generations system för fjärrvärme och fjärrkyla och syftar till att skapa affärsfördelar i branschen. Målet är att säkerställa optimal kundnöjdhet hos slutanvändare med en användarcentrerad designprocess.

På initiativ av projektkoordinator beslutar konsortiet att stärka projektet och skapa konkurrensfördelar genom att integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i projektaktiviteterna. När man skriver finansieringsansökan lämpar sig följande områden för jämställdhetsintegrering: beslutsfattande, kommunikation, användardeltagande, konsumentinteraktion och spridning, i syfte att uppnå mer hållbara resultat.

Projektet tilldelas finansiering av Europeiska kommissionens Horizon 2020-program. Genus är med som en punkt på dagordningen vid projektledningsmötena direkt från projektstart. Konsortiet strävar inte bara efter inkluderande kommunikation och könsbalans i användardeltagandet, utan börjar även integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i forskning och innovation. Vid projektets första milstolpe har detta perspektiv införlivats i de flesta leverabler som skickas till Europeiska kommissionen. När detta skrivs har projektet passerat sin första milstolpe och nästa steg är att säkerställa kvaliteten på jämställdhetsintegreringsprocessen genom att utveckla ett uppföljningssystem tillsammans med projektparterna. Målet är också att främja gemensamt lärande och processägande för att skapa en hållbar förändringsprocess.

MÖJLIGGÖRANDE FAKTORER FÖR GEMENSAMT LÄRANDE

 1. Gender process facilitator included in the project management team
 2. Gender facilitator building relationships with involved actors to better understand their needs and drivers
 3. Gender training with support from gender researchers and experts
 4. Added value through embedding the gender and diversity perspective in core project activities

RESULTAT

 • En mer konkurrenskraftig ansökan om projektfinansiering
 • Jämställdhets- och mångfaldsdimensionen som en drivkraft för kreativitet och innovation
 • Ökad förståelse av fördelarna med ett könsbalanserat projektkonsortium, inkluderande kommunikation och inkluderande användardeltagande
 • Ökad genusmedvetenhet hos parter i projektet
 • Ökad efterfrågan på skräddarsydda genusövningar och -aktiviteter bland projektmedlemmarnas kollegor
 • Når en större publik genom inkluderande kommunikation
 • Uppmärksamhet utifrån, från universitet och företag på lokal, nationell och europeisk nivå som stärker förändringsprocessen

Andra berättelser

Berättelse 1

Skapa värde och uppnå genusmedvetenhet

Den här berättelsen illustrerar ett sätt att arbeta för att skapa hållbar förändring med hjälp av några av metoderna i verktygslådan.

LÄS MER

Berättelse 2

Implementering av genusmedveten rekryterings- och befordringsprocess

Den här berättelsen handlar om ett projekt som omfattar hållbarhetsaspekten vid genusmedvetna rekryterings- och befordringsprocesser i den akademiska världen.

LÄS MER

Berättelse 3

Skapa hållbar förändring genom deltagande design

Den här berättelsen handlar om att utmana obalansen mellan kvinnor och män inom vissa innovationssystem och arbetsområden och varför så få unga lockas av vissa arbeten, kort sagt: behovet av att tänka igenom bakomliggande orsaker och skapa hållbar förändring.

LÄS MER